Audyt energetyczny

Czym jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny to szczególnego rodzaju ekspertyza techniczno - ekonomiczna, której celem jest uzyskanie odpowiedniej wiedzy o zużyciu energii w danym budynku oraz w jaki sposób i w jakiej ilości możliwe jest uzyskanie opłacalnej oszczędności energii.

ciepły dom

Opracowując audyt energetyczny określamy ilość i strukturę zużywanej energii oraz zalecamy konkretne rozwiązania techniczne, organizacyjne i formalne wraz z określeniem ich opłacalności. Audyt energetyczny obejmuje także doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii. Audyt jest niezależną i obiektywną opinia, która stwierdza, które modernizacje są opłacalne w badanym budynku oraz jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze.

Audyt energetyczny budynku powinien zawierać następujące elementy:

  • inwentaryzację instalacji zużywających energię, ocenę właściwości cieplnych budynku oraz określenie, jaka jest charakterystyka energetyczna budynku,
  • stwierdzenie, na jakie sposoby można zmniejszyć zużycie energii,
  • ocenę opłacalności każdej z metod,
  • wskazanie, które z nich są optymalne dla rozpatrywanego obiektu.
  • Elementy najczęściej podlegające modernizacji to źródło ogrzewania i ciepłej wody, wentylacja budynku, ocieplenie ścian podłóg i dachu, wymiana okien i drzwi, wymiana instalacji. W ramach pogłębionego audytu wychodzącego poza ramy rozporządzenia analizujemy zużycie energii i wskazujemy oszczędności na oświetlenie i sprzęt AGD. 

Sama procedura audytu jest dość skomplikowana i sformalizowana. Podstawy prawne do opracowania przez nas audytu stanowi: „Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.” W rezultacie uzyskujemy zestawienie dla każdego rodzaju modernizacji: koszt, zysk, czas zwrotu kosztów i inne ekonomiczne wskaźniki opłacalności. W sumie audyt energetyczny powinien dostarczyć dobrych podstaw do podjęcia świadomej decyzji dotyczącej modernizacji budynku.

Audyt energetyczny wykonany zgodnie z rozporządzeniem jest dokumentem urzędowym stanowiącym podstawę do ubiegania się o dotacje termomodernizacyjne z programów rządowych i samorządowych takich jak „Czyste Powietrze”, „Stop Smog”, „Moje Ciepło”, i szereg innych.